Konkursy - stanowiska kierownicze

Strona znajduje się w archiwum.

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Mielcu

Ogłoszenie Nr 1 /2014

 

KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MIELCU

z dnia 28 kwietnia 2014 roku

 

w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

Zastępcy Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego

Komendy Powiatowej Policji w Mielcu

 

 

§ 1

 

W celu dokonania doboru na wakujące stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Mielcu ogłaszam rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

O stanowisko to mogą ubiegać się funkcjonariusze spełniający poniższe kryteria:

 

 1. W zakresie wymagań niezbędnych:
 1. pełniący służbę w Policji,
 2. spełniający wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. Nr 123, poz. 857 z późn. zm.);

 

 1. W zakresie wymagań pożądanych:

a) co najmniej 10 – letni staż służby w Policji,

b) co najmniej 5 – letnie doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu postępowań przygotowawczych,

c) posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”,

d) wykształcenie wyższe magisterskie,

e) 2 - letnie doświadczenie w kierowaniu komórkami lub jednostkami w Policji.

 

§ 2

 

Oferty kandydatów powinny zawierać:

 1. CV i list motywacyjny,
 2. Kopię ostatniej aktualnej opinii służbowej kandydata (oryginał do wglądu),
 3. Pisemną koncepcję pracy na stanowisku, do którego aplikuje kandydat (koncepcja pracy powinna zostać opracowana w oparciu o obowiązujące akty prawne, w tym regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Mielcu. Koncepcja nie powinna przekraczać 5 stron, napisanych czcionką Arial 12, interlinia 1,5, marginesy standardowe 2,5),
 4. Pisemną zgodę na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej prowadzonej na zasadach   i w trybie określonym przez zarządzającego postępowanie kwalifikacyjne (wzór oświadczenia jest dostępny w Poradniku do Ogólnego Trybu i Zasad Przeprowadzania Postępowań Kwalifikacyjnych na Wybrane Stanowiska Służbowe    w Policji), w rozdziale VI, wzór nr 1, umieszczonym na stronie internetowej www.isp.policja.pl, w banerze Dobór wewnętrzny na wybrane stanowiska w Policji),
 5. Potwierdzony przez komórkę kadrową szczegółowy przebieg służby,
 6. Kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie(oryginały do wglądu),
 7. Kopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu),
 8. Kopia posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa,
 9. Pisemne oświadczenie potwierdzające występowanie lub nie zależności kandydata,    tj.bycia małżonkiem,(ą) krewnym, (ą) do drugiego stopnia włącznie lub powinowatym (ą) pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli z pracownikiem lub policjantem Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego KPP Mielec objętym postępowaniem (wzór oświadczenia jest dostępny w Poradniku do Ogólnego Trybu i Zasad Przeprowadzania Postępowań Kwalifikacyjnych na Wybrane Stanowiska Służbowe w Policji, w rozdziale IV wzór nr 2: Umieszczonym na stronie internetowej www.isp.policja.pl, Dobór wewnętrzny na wybrane stanowiska w Policji);

 

§ 3

 

Brak aktualnej opinii służbowej lub złożenie niekompletnej aplikacji spowoduje przerwanie postępowania kwalifikacyjnego.

 

§ 4

 

Zarządzający postępowanie kwalifikacyjne w drodze decyzji powoła komisję do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Komisja pracuje na podstawie „Ogólnego trybu i zasad przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji” wprowadzonego przez Komendanta Głównego Policji do stosowania z dniem 1 maja 2012 r.

 

§ 5

 

Zakres zadań realizowanych na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym( w szczególności):

 1. sprawuje nadzór ogólny i szczególny nad czynnościami procesowymi wykonywanymi w Wydziale, a także koordynuje czynności procesowe w KPP zgodnie z obowiązującymi przepisami w Policji;
 2. sprawuje nadzór ogólny i szczególny nad czynnościami wykonywanymi przez techników kryminalistyki;
 3. prowadzi systematyczną analizę i ocenę stanu zagrożenia przestępczością kryminalną, organizuje działania o charakterze profilaktycznym w celu podejmowania wspólnych przedsięwzięć z kierownikami komórek Komendy Powiatowej Policji w Mielcu, nadzoruje prawidłowość współpracy policjantów Wydziału z policjantami innych pionów, a zwłaszcza z Wydziału Kryminalnego, koordynuje przedsięwzięcia mające na celu zapobieganie i eliminacje występowania zagrożeń w tym zakresie na terenie miasta i powiatu;
 4. sprawuje kontrole i nadzór nad prowadzonymi postępowaniami w trybie art. 308 k.p.k. sprawdzającymi, przygotowawczymi w celu prawidłowego merytorycznego ich wszczęcia, prowadzenia i zakończenia, odpowiada  za doskonalenie umiejętności policjantów w zakresie praktycznego rozwiązywania problemów wyłaniających się w toku prowadzonych spraw, egzekwuje bieżące usuwanie nieprawidłowości jak też wykonanie zaplanowanych czynności i poleceń,
 5. sprawuje kontrolę i nadzór nad prowadzonymi w Wydziale postępowaniami w celu ich prawidłowego wszczęcia, prowadzenia i zakończenia, odpowiada   za doskonalenie umiejętności policjantów w zakresie praktycznego rozwiązywania problemów wyłaniających się w toku prowadzonych spraw, egzekwuje bieżące usuwanie nieprawidłowości jak też wykonanie zaplanowanych czynności i poleceń,
 6. wykonuje określone w odrębnych przepisach, uprawnienia i obowiązki przełożonego w stosunku do podległych policjantów i pracowników.

 

§ 6

 

Oferty, z podaniem adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych, należy składać w sekretariacie Komendy Powiatowej Policji w Mielcu (39–300 Mielec, ul. Wyspiańskiego 8), w terminie do dnia 14 maja 2014 roku z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KPP Mielec – nie otwierać w sekretariacie”.

Dodatkowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w Zespole Wspomagającym Komendy Powiatowej Policji w Mielcu pod nr tel. 17 58 45 360;

 

 

§ 7

 

Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do dnia 30 maja 2014 roku.

 

 

 

 

 

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

W MIELCU

 

insp. mgr Andrzej Świder

Metryczka

Data publikacji 29.04.2014
Data modyfikacji 18.02.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Mielcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Chmura
Osoba udostępniająca informację:
Urszula Chmura
Osoba modyfikująca informację:
Urszula Chmura
do góry